ระบบสารสนเทศการยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนออนไลน์คำแนะนำในการยื่นอุทธรณ์

สิทธิและวิธีการการอุทธรณ์
   ๑. ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒
     ผู้มีสิทธิได้รับเงินคำทดแทนตามมาตรา ๔๐ ผู้ใดไม่พอใจเงินคำทดแทนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายตามมาตรา ๒๕ และเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง เงินค่าทดแทนที่ได้รับ หรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่หรือ รับเงินที่วางไว้ แล้วแต่กรณี
   ๒. ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
     ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๖ ผู้ใดไม่พอใจเงินค่าทดแทนที่ได้รับหรือจะได้รับ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ หรือรัฐมนตรี ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนตามมาตรา ๒๐ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ไปรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว

การยื่นอุทธรณ์
   ให้ทำคำร้องขออุทธรณ์เงินค่าทดแทนเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยแนบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน เช่น
   ๑. สำเนาหลักฐานการรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น (ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน)
   ๒. สำเนาหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนเบื้องต้น
   ๓. สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
   ๔. หลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น ภาพถ่ายสภาพ ทำเล สำเนาจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน เป็นต้น
   ๕. หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือเจ้าของร่วมคนใดคนหนึ่งยื่นอุทธรณ์แทน ให้ส่งหนังสือมอบอำนาจตัวจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ด้วย (มอบอำนาจให้ดำเนินการครั้งเดียว ๑๐ บาท หากมอบอำนาจให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ ๓๐ บาท) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ

คำทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์
   ๑. ค่าทดแทนที่ดิน
      - ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน
      - ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง
   ๒. ค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
   ๓. ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น
   ๔. ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องเวนคืน
   โดยจะเขียนคำอุทธรณ์ในหนังสืออุทธรณ์ฉบับเดียวกันหรือแยกกัน ก็ได้

ช่องทางการยื่นอุทธรณ์

   ๑. ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองเป็นหนังสือที่ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
   ๒. ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขที่ ๓๘ กระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
   ๓. ยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบสารสนเทศการยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนออนไลน์