สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามแบบ สขร.1ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ของกระทรวงคมนาคม 980,000.00 979,906.00 e-Bidding บริษัท วีทูเอ็น ดีเวลลอปปอร์ จำกัด
780,000.00 บาท
บริษัท วีทูเอ็น ดีเวลลอปปอร์ จำกัด
780,000.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยได้รับคะแนนการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) สูงสุด .
2 จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 65,180,000.00 65,180,000.00 e-Bidding บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
65,000,000.00 บาท
บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
64,950,000.00 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องตามเอกสารประกวดราคา ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา .
3 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI XEROX 0.00 214,304.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จำกัอ
214,304.95 บาท
บริษัท โฟนิกซ์ จำกัอ
214,304.95 บาท
เสนอราคาต่ำสุด ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0046/2565
ลงวันที่ 16 มกราคม 2565.
4 ซื้อ External hardisk ความจุ 2 TB 9,897.50 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9,897.50 บาท
บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9,897.50 บาท
เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0036/2565
ลงวันที่ 18 มกราคม 2565.
5 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 0.00 229,671.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
229,671.22 บาท
บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
229,671.22 บาท
เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0043/2565
ลงวันที่ 10 มกราคม 2565.