สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามแบบ สขร.1ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ขอความเห็นชอบจัดซื้ออะไหล่ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14,552.00 บาท
บริษัท เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
14,552.00 บาท
เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ใบสั่งซื้อ (ซ่อมครุภัณฑ์) เลขที่ 0103/2564
ลงวันที่ 5 เมษายน 2564.
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางกรศึกษา(องค์การค้าของ สกสค.
67,000.00 บาท
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางกรศึกษา(องค์การค้าของ สกสค.
67,000.00 บาท
เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง ใบสั่งซื้อ เลขที่ 0102/2564
ลงวันที่ 5 เมษายน 2564.